روز دهم و انجام ۲۱۱هزار و ۸۷۳ تراکنش در نمایشگاه کتاب تهران