هر اندازه که بتوانیم از مظلوم دفاع و با ظالم مقابله خواهیم کرد/ خلیج فارس ناامن برای همه ناامن خواهد ب