نامه اعتراض سینماگران به تخریب‌های تاریخی در همدان