سیاست خباثت‌آلود استکبار در منطقه، ایجاد جنگ‌های نیابتی برای منافع خود است