بسیاری از خواسته های مردم در پی موفقیت مذاکره کنندگان محقق می شود/ تدوین برنامه ششم توسعه تا پایان سا