تاج: کار آنهایی که در تبریز نتیجه را اشتباه اعلام کردند مورد تایید نیست