با بضاعت اندک دهم جهان هستیم / دنیا ما را تحسین می کند