در دفتر رييس جمهوري انجام شد؛ ديدار روساي قوا در روز عيد سعيد مبعث/مسائل مهم منطقه، محور رايزني‌ها