سود نیم میلیارد تومانی کارآفرین ۲۲ ساله زنجانی در یک سال