«نیم قرن پوستر تئاتر» ارائه می شود/ آثار دیده نشده خارجی