سجاد مردانی حریفش را ناک‌اوت کرد/ خط و نشان مردانی برای رقبا