برنامه های روز هرمزگان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران آغاز شد