طرح ضربتی تخریب منازل و ساختمان های فرسوده اجرا می‌شود