تجمع یمنی‌ها در ساحل «الحدیده» برای استقبال از «کشتی نجات»