نمایشگاه کتاب تهران، پل ارتباطی تصویرگران و ناشران