جانشین پلیس آگاهی ناجا: خشونت در پلیس آگاهی مشهودتر است