سقوط تیم پرمهره پیکان به دسته اول/خرج های هنگفتی که نتیجه نداد