وزارت خارجه جلوگیری از اجرای حکم اعدام شیخ نمر را از سازمان ملل پیگیری کند