شاهد بازتولید جاهلیت قبل اسلام هستیم / حتی مشرکین مکه در ماه حرام جنگ را متوقف می کردند