کاتاروهای قم برای اعزام به مسابقات جهانی به میدان انتخابی می‌روند