طراح و عامل اصلی حوادث یمن، آمریکاست/ برادرکشی و تسلط گروه‌های تروریستی در منطقه از مصادیق «جاهلیت م