سفیر جیبوتی در عربستان مدعی عدم دریافت درخواست ...