تروریست القاعده خطاب به مجری معروف: اگر می‌توانستم تو را می‌کشتم + عکس