عکس/ خوشحالي ستاره سپاهان از قهرماني و سهميه گرفتن ذوبي‌ها