مهدی تاج: اتفاقات «کثیف» بازی تبریز را محکوم می کنیم