جانشین پلیس آگاهی ناجا: خشونت در پلیس آگاهی مشهودتر است، اما با آن مقابله می کنیم