میرکریمی می تواند آرامش را در خانه سینما تثبیت و نهادینه کند