اختصاص ۵.۵ هزار میلیارد ریال اعتبار ملی برای ساخت راه روستا