2 هزار نسخه در 10 روز؛ «من زنده‌ام» همچنان می‌فروشد