۱۷ اقدام ستاد راهبردی توسعه علوم و فناروی شناختی منتشر شد