ممیزی غرفه ها و کتاب ها پیش از برگزاری نمایشگاه صورت گیرد