غیر از مسلمانان هم از ایدئولوژی پیامبر اسلام بهره می‌برند