بعثت پیامبر اکرم (ص)، دیوارهای خرافه پرستی و نادانی را فرو ریخت