پاسخ ظریف به 8 سوال نمایندگان/حضور 8 وزیر در کمیسیون های مجلس