جلسه دوم خرداد بانک‌ها برای توافق درباره سود کوتاه مدت/ مخالفت بانک‌های خصوصی با تعیین نرخ