یک‌نماینده:باید موضوع ورزشگاه‌یادگار امام (ره) تبریز ریشه یابی شود