یادگار امام: مبارزه با تحجر با رحلت امام(ره) بر زمین ماند