درگذشت مربی و سنگ‌نورد کرمانشاهی بر اثر سقوط از کوه