بلندگوی ورزشگاه اعلام کرد آماده برگزاری مراسم می شویم! | مقصر اصلی خودمان هستیم | با احساسات هواداران