یک گروه از طالبان در ولایت قندوز به روند صلح پیوست