شبکه برق‌رسانی به چاروسا شگفت‌ترین شبکه در کشور است