رئیس جامعه جراحان: رئیس سازمان انرژی اتمی فقط یک بار عمل شد