سياست خباثت‌آلود استکبار در منطقه ايجاد جنگهاي نيابتي است/ خليج فارس ناامن براي همه ناامن خواهد بود