حسن خمینی: مبارزه با تحجر با رحلت امام(ره) بر زمین ماند