اختصاص 5.5 هزار میلیارد ریال اعتبار ملی برای ساخت راه روستایی کشور