«وقتی دلی»؛ روایت فراز و نشیب‌های دلدادگی به حضرت محمد(ص)