مگر می شود در عصر ارتباطات از اصفهان خبر اشتباه به تبریز بدهند؟ | برای تراکتورسازی آرزوی سربلندی می ک