مهدی تاج:اتفاقات «کثیف» بازی تبریز را محکوم می کنیم