عکس/ خوشحالی ستاره سپاهان از قهرمانی و سهمیه گرفتن ذوبی‌ها