دیدگاه‌های تنگ نظرانه، دانشگاه را از رشد بازمی دارد